Het burgerlijk recht is hierop van toepassing.

Art.1. Het lidmaatschap is strikt persoonsgebonden en geldt slechts voor 1 persoon.

Art.2. De persoonsgegevens zijn vertrouwelijk en worden niet aan derden ter beschikking gesteld of doorgegeven.

Art.3. Het lidmaatschap geldt voor een minimaal overeengekomen periode en wordt daarna telkens stilzwijgend met 1 maand verlengd mu.v de 1 op 1 trajecten. De overeengekomen lidmaatschapsperiode start op de eerste van de volgende maand na inschrijving. Voor de tijd tussen de datum van inschrijving en de eerste van de volgende maand is een deelmaand verschuldigt.

Art.4. Opzeggen kan alleen schriftelijk of per e-mail. Hiervoor geldt een opzegtermijn van 1 kalendermaand.

Art.5. Het lidmaatschapsgeld kan nog maandelijks automatisch worden geïncasseerd. Zelf automatische betaling inschakelen is daarom aan te raden. Bij het niet nakomen van de betalingsherinnering en aanmaning zal de vordering uit handen geven aan een incassobureau.
De daarbij gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten zullen in rekening worden gebracht bij het lid.

Art.6. Tijdelijke stopzetting is niet mogelijk, indien uitzonderlijk gevallen zoals (medische indicatie met doktersverklaring) voorkomt. Samen met zelfverzekerd.nl word zal worden overlegd of tijdelijk stopzetten van toepassing is.

Bij tijdelijke stopzetting is er geen sprake van beëindiging van het lidmaatschap. Als het lid gedurende de tijdelijke stopzetting het lidmaatschap wil beëindigen dient dit te gaan volgens art.4. van deze algemene voorwaarden.

Art.7. Wordzelfverzekerd kan niet aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging of ontvreemding van persoonlijke zaken.

Art.8. Wordzelfverzekerd behoudt het recht om prijzen en tijden te wijzigen en om de tarieven periodiek te verhogen.

Art.9. Voor het gebruik van faciliteiten dient men zich te kleden voor desbetreffende sport . Dit is een sportbroek en een T-shirt. T- shirt is eventueel te verkrijgen bij wordzelfverzekerd. Deze en meer zijn ook te bestellen in de webshop.
Het gebruik van sportschoenen (gymschoenen) is voor binnen verplicht.

Art.10. Het gebruik/in bezit hebben van drugs of wapens is ten strengste verboden bij wordzelfverzekerd.nl. Bij constatering volgt onmiddellijke beëindig van het lidmaatschap zonder terugbetaling van het lidmaatschap.

Art.11. Wordzelfverzekerd is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor blessures of letsel ontstaan door het gebruik van de faciliteiten. Het lid is zich ervan bewust dat het beoefenen van bepaalde sporten/trainingen of begeleiding risico’s met zich meebrengt en dat eventuele schade die voortkomt uit de beoefening van deze sporten/trainingen of begeleiding voor eigen risico en rekening is.

Art.12. Voor zaken waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist wordzelfverzekerd ten alle tijden.

Art.13. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen kunnen de inschrijfvoorwaarden door wordzelfverzekerd worden gewijzigd. Wijzigingen worden tenminste 7 kalenderdagen voor inwerkingtreding bekend gemaakt door persoonlijke kennisgeving of algemene publicatie op de website van wordzelfverzekerd.

Art.14. Wordzelfverzekerd is niet verantwoordelijk of aansprakelijk wanneer persoonlijke doelen op gebied van zelfverdediging, coaching, training, aankomen of afvallen niet worden behaald. Het lid is zich ervan bewust bij niet behalen van resultaten, terugbetaling niet mogelijk is.
Onder voorbehoud van druk en zet fouten.